Čeština

Otroctví

Otroctví

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Gordon, dříve zotročený muž s důkazy o krutém zneužívání v Louisianě , Spojené státy americké, 1863

Otroctví je systém, ve kterém se s lidmi zachází jako s majetkem druhých. V otroctví, v úzkém smyslu historie, právo získávat, prodávat, pronajímat, pronajímat, rozdávat a dědit otroky bylo zakotveno v zákoně . „zákony otroků“ regulovaly soukromé a trestní aspekty vlastnictví otroků a obchod s otroky ; kromě toho také určovaly, jaká práva byla otrokům přiznána.

V mnoha otrokářských státech a společnostech si otroci zachovali určitou právní způsobilost a mohli kupř. B. odvolání k soudům nebo nabývání majetku s omezeními, která jim v některých společnostech a zemích umožňovala získat svobodu vlastním nákupem. V některých zřízeních bylo otroctví dědičné ; H. nesvobodní byli i potomci otroků.

V širším slova smyslu zahrnuje otroctví také zbavení svobody a donucení lidí bez právního základu nebo jako porušení platných zákonů a lidské důstojnosti a také vykořisťování nelegálně žijících osob . Hranice mezi otroctvím a „otrockými“ jevy, jako je nucená práce (v průmyslu, hornictví, plantážích atd.) nebo nucená prostituce , jsou plynulé.

výraz

etymologie

Slovo „otrok“ (pozdně středohornoněmecký otrok a otrok ; apelativum, které je jazykově shodné s lidovým jménem Slovanů , středořecké Sklabēnoi ze slovanského Slověninŭ s k vloženým Řeky , z čehož vzniklo přídavné jméno sklabēnós , které v 6. století se stalo podstatné jméno sklábos byl, od 8. století s významem „nesvobodný slovanský původ“, který se pak stal středověkým latinským sclavus [ 1] ) je často zastaralé etymologické vysvětlení vyplývající z řeckého slovesa skyleúo , druhotný tvarskyláo 'dělat válečnou kořist' [2] odvozeno.

Současné odvození je však založeno na výpůjčce z latinského sclavus pro etnickou skupinu Slovanů , tzv. od středověku . [3] Rumunština şchiau , množné číslo şchei a albánská shqa - obě zastaralá jména pro (jiho)slovanské sousedy, zejména Bulhary a Srby - pocházejí ze stejného zdroje, protože obě slova mohla kdysi také znamenat 'sluha', 'otrok'. Někteří autoři jej spatřují spíše v bojích Otoňanů proti Slovanům v 10. století vzniklých, zejména již u Widukinda von Corvey a v Quedlinburg Annals for Slave místo slavus je psáno ' sclavus '. Dne 11. října 973 byl tedy obchodníkovi s otroky vydán dokument obsažený v Monumenta Germaniae Historica , ve kterém se místo latinského servus poprvé objevuje sclavus pro „otrok“ . [5]

Termín saqaliba používaný ve středověkých arabských zdrojích صقالبة/ ṣaqāliba / „Slovani“ také odkazuje na Slovany a další světlé nebo načervenalé národy severní a střední Evropy. Termín al-Ṣaḳāliba (sing. Ṣaḳlabī , Ṣiḳlabī ) je vypůjčen ze střední řečtiny Σκλάβος (bezprostřední zdroj latinského sclavus ). Jedná se o variantu Σκλαβῆνος (jednotné číslo) nebo Σκλαβῆνοι (množné číslo), které je převzato ze slovanského sebeoznačení Slovĕne (množné číslo). Kvůli velkému počtu slovanských otroků toto slovo převzalo význam „otrok“ v několika evropských jazycích (anglicky slave , it. schiavo , francouzsky esclave), tak také v Umajjovském Španělsku , kde Ṣaḳāliba označovala všechny cizí otroky.

Skutečnost, že v některých evropských oblastech mohla být naturalizována i jiná slova pro „otrok“, byla zřejmá od 10. století v průběhu Reconquisty až do roku 1492, zejména v křesťanské oblasti západního Středomoří, kde byli zajati v bitvě a „ Saracén “ / „Saracenin‘ nebo ‚ Maure ‘/ ‚Maurin‘ se staly zbožím a bylo třeba vykonávat otrockou práci. [6]

vlastnosti a aspekty

Obyvatelé Vnitřního Rakouska jsou uneseni do otroctví Osmany , 1530

Otroci obvykle pocházejí z jiných zemí, jsou vytrženi ze své etnické skupiny a rodiny a přivedeni do jiného etnického, jazykového a sociálního prostředí, které je jim cizí. Mohou stát mimo zákon, jsou reifikovány do komodit nebo dehumanizovány a stávají se předměty prodeje a dalšího prodeje. [7] Odnětí svobody je často doprovázeno fyzickým a/nebo institucionálním násilím . Charakterizuje obchod s otroky a znamená ztrátu nároků a příležitostí k identifikaci (natální odcizení) spojené s narozením a genealogií i lidskou důstojností . [8.]

Otroctví, kde určuje sociální strukturu, většinou slouží ekonomickému vykořisťování a udržování třídní společnosti .

otrokářská společnost

Lovci otroků v Brazílii ( Moritz Rugendas , 1823)

V sociální teorii marxismu a leninismu je otrokářská společnost chápána jako ekonomická forma společnosti založená na otrokářském vlastnictví výrobních prostředků (půda, stroje atd.) a přímých výrobců (otroci). Karl Marx , který považoval otroctví za nejsurovější a nejprimitivnější formu vykořisťování a antagonismus mezi otroky a vlastníky otroků za archaický třídní antagonismus , vztahoval termín společnost vlastněná otroky výhradně ke starověkým společnostem. Marx však také popsal jak jako nadstavbový fenoménotroctví se objevily politické, právní a filozofické názory, které sloužily otrokářům jako nástroj moci. [9]

Podle amerického historika Ira Berlina , jehož hlavní díla zahrnují dvě monografie o historii otroctví ve Spojených státech , je třeba rozlišovat dvě formy otroctví. Společnost amerických jižních států před občanskou válkou byla typickou „otrockou společností“ (angl. slave society ). V otrokářských společnostech se centrální výrobní procesy – v případě jižních států pěstování cukrové třtiny, tabáku, rýže a bavlny na plantážích – spoléhají na pracovní sílu otroků. Na druhou stranu ve společnostech s otroky), jako např. B. existoval v řecké a římské antice, otroci hráli v ekonomice jen okrajovou roli. Výsledkem je, že v otrokářských společnostech tvoří vlastníci otroků vládnoucí třídu, zatímco v otrokářských společnostech tvoří pouze část bohaté elity. [10] [11]

Odlišení od podobných pojmů

Nevolníci, asi 1310

Hranice mezi otroctvím a podobnými formami podmaňování a vykořisťování jsou často nejasné. Termíny jako otrocká závislost nebo pracovní podmínky podobné otroctví mohou sloužit k vymezení nebo výslovnému zahrnutí takových „podobných“ jevů a vztahů. Následující formy otroctví a nesvobodné práce se odlišují od otroctví:

 • Termín nevolnictví označuje vztah mezi feudálem a rolníky pod jeho kontrolou, včetně jurisdikce a svazování. Nevolníci obhospodařují panskou půdu za nájem a vykonávají pro něj nucené práce , tzv. OSVČ mu sloužili přímo jako služebnictvo . Zda bylo nevolnictví formou otroctví, je předmětem debaty. Historik Michael Zeuske mezi nimi nevidí žádný rozdíl. [12]
 • V dluhovém otroctví se dlužník zavazuje svou práci splatit dluhy, často vynucené okolnostmi a na neurčitou dobu.
 • Mita a encomienda byly formy otrocké práce uvalené na domorodé národy ve španělské koloniální říši . Od otroctví se často lišily pouze jménem, ​​které edikt královny Isabelly z roku 1503 zakazoval použití na domorodé národy. [13]
 • Nucené učení (také: indentured apprenticeship ) je soudem nařízené umístění dětí bývalých otroků do domácnosti „učitele“. Tato přechodná forma otroctví a svobody byla mj. Rozšířený v amerických jižních státech po roce 1865. Obdobné okolnosti existovaly již ve středověku, kde nebylo neobvyklé, že děti byly rodiči dány do cizích rodin „na výchovu“, aby tam žily za podmínek podobných otroctví a často i na dobu neurčitou, kupř. B. the fante v Benátkách, často z Balkánu. [14]
 • Ve Verdingenu , který byl rozšířen ve Švýcarsku a Rakousku v 19. století a v první polovině 20. století , byly děti (často sirotci nebo děti po rozvodu) najímány zemědělci jako dělníci a byli často nuceni k těžké práci a zbaveni mnoha práv. [15]
 • Nucená práce je práce, kterou je člověk nucen vykonávat proti své vůli a pod hrozbou trestu.

Aby bylo možné jasně odlišit otroctví od podobných forem otroctví, jsou v angličtině běžné výrazy otroctví movitosti („otroctví vlastnictví“) a otroctví majetku („otroctví vlastnictví“), které označují pouze formy otroctví, v nichž je člověk uvězněn i v právním smyslu. - tedy s výslovným potvrzením zákonodárcem - jako majetek jiné osoby. [16]

Právní definice Dodatkové úmluvy Organizace spojených národů o zrušení otroctví, obchodu s otroky a institucí a praktik podobných otroctví z roku 1956 spojují pojem otroctví s výkonem vlastnických práv: Otroctví je „právní postavení nebo situace osoby, ve které je vykonávána jedna nebo všechny pravomoci spojené s vlastnickým právem“. [17] Článek 1 vyjmenovává "instituce a praktiky podobné otroctví", jmenovitě dluhové otroctví, nevolnictví, smlouvy, nucené sňatky za hotovost nebo naturálie a postoupení nebo dědictví manželky jiné osobě.

Zotročená osoba

V historii anglického jazyka se vede debata o tom, zda by se pro oběti otroctví měl místo slova otrok používat termín zotročená osoba . Pro změnu termínu se tvrdí, že slovo otrok jazykovým způsobem pokračuje ve zločinu otroctví tím, že oběti redukuje na nelidský předmět (zboží, zboží atd.), místo aby si je pamatovalo jako lidi. Jiní historici tomu otrokovi odporujíje kratší a známější termín, nebo že právě toto slovo výstižně odráží nelidskost otroctví: „osoba“ by naznačovala osobní autonomii, kterou otroctví mít nemohlo. [18]

dějiny otroctví

starověk

Římský voják a dva zajatí otroci. Reliéf ze Smyrny (nyní Izmir , Turecko), kolem roku 200 našeho letopočtu

Historie otroctví, doložená právními texty, začíná v prvních vyspělých civilizacích starověku . Zotročení válečných zajatců tam bylo běžné ; ale jejich potomci také zůstali nesvobodní. Otroctví bylo rozšířeno v Mezopotámii , Egyptě a Palestině .

V řeckých městských státech , kde byli otroci ve velkém množství využíváni pro domácí a zemědělské práce, vedl vzestup obchodu k dluhovému otroctví , ve kterém neplatiční dlužníci upadli do otrocké závislosti na svém věřiteli . Dluhové otroctví bylo rozšířeno i v Římě, ale jak se římské dobyvační války šířily, váleční zajatci tam byli stále více zotročeni. V Řecku i Římě mohli osvobození otroci získat občanství.

středověk

V islámské kultuře nebylo masové využívání otroků v pracovních kolektivech příliš běžné. V zemědělství (datlové palmy, zahradničení v oázách) a kočovném chovu zvířat žili otroci integrováni do domácnosti nebo rodinných společenství majitelů otroků. Výjimkou byli Zanjové , černoši, kteří byli uneseni z východní Afriky a kteří za Abbásovské říše pracovali ve velkých skupinách v solných pánvích , na rekultivacích a na plantážích pro výrobu cukru v slaných bažinách dnešního Iráku. [19] V roce 869 zahájili povstání, který dovedl Abbásovský chalífát na pokraj porážky, ale podařilo se jej rozdrtit. [20]

Přibližně ve stejnou dobu turkické národy jako Khazars a germánské národy jako Varjagové a Vikingové obchodovali s válečnými zajatci a otroky v Evropě a na východě. Po vojenských konfliktech se Slovany se v Sasku a ve východní Francii rozvinul dobře organizovaný a velmi rozsáhlý obchod se slovanskými otroky . Vedle Prahy bylo hlavním obchodním centrem Řezno. Dobré obchodní vztahy byly s Benátkami a Verdunem, odkud obchodní cesty pokračovaly do Arábie a Španělska, kde po rozšíření islámu byla velká poptávka po otrocích. Ale také byla potřeba nesvobodná pracovní síla mezi velkostatkáři ve franském království. [21]

Použití vojenských otroků, mamlúků , hrálo významnou roli ve vládnoucí praxi islámských států, počínaje raným středověkem . Ve své loajalitě stáli mimo rodinné a kmenové vztahy, ale mohli se také chopit moci sami, jak ukázal příklad Ghaznavidů .

Slovanská knížata si svou vládu upevnila i obchodováním s lidmi. Podle židovsko-arabského cestovatele Ibrahima ibn Yaquba se kolem roku 960 nacházel jeden z nejznámějších trhů s otroky pod hlavním hradem přemyslovských českých knížat v Praze. [22] S christianizací upadlo otroctví ve střední Evropě ve vrcholném středověku , kde bylo křesťanům zakázáno prodávat nebo kupovat jiné křesťany jako otroky. Jižně od Alp – například v italských námořních republikách , v oblasti Černého moře , na Balkáně a v Egyptě– s otroky se však nadále ve velkém obchodovalo. Papežové a kláštery také vlastnili otroky. Středověcí teologové jako Thomas Akvinský s odkazem na Aristotela odůvodňovali zákonnost a nutnost otroctví přirozeným právem . [23]

Úplně první zákonnou knihou, v níž je otroctví a nevolnictví odmítnuto, je Sachsenspiegel Eike von Repgowa , který byl napsán kolem roku 1230 : „Nesvoboda je tedy nespravedlností, která je považována za správnou díky zvyku. Protože je člověk stvořen k obrazu Božímu, patří jen jemu a nikomu jinému.“ [24]

Otroctví bylo tradičně běžné v mnoha mimoevropských kulturách, například mezi Aztéky , severoamerickými Indiány a v mnoha částech Afriky a Asie. Zde je třeba zmínit také otroctví v islámu , které v 7. století převzalo a pokračovalo v dřívějších formách.

moderní doba

V moderní době otroctví ožilo s expanzí evropského námořního obchodu a zakládáním zámořských kolonií . V mnoha případech byly jen řídce osídleny, takže afričtí otroci byli dováženi k vybudování ekonomiky, na jejichž práci bylo hospodářství těchto kolonií po staletí z velké části založeno. Přední světový národ obchodující s otroky byl až do 19. století Portugalsko . Sám do BrazíliePortugalští obchodníci v moderní době prodali více než 3 miliony afrických otroků. Samozřejmě sotva existovala evropská námořní obchodní velmoc, která by nebyla zapojena do mezinárodního obchodu s otroky. To zahrnuje nejen španělské, britské, francouzské a holandské, ale také švédské, dánské a braniborské obchodníky.

Od 16. do 19. století bylo významné také zajetí a zotročení evropských námořníků a v některých případech i obyvatel pobřežních oblastí islámskými severoafrickými piráty ( barbarskými korzáry ). [25] Odhaduje se, že tímto způsobem upadlo do otroctví několik set tisíc [26] až přes milion Evropanů [27] . Mimo jiné, založil otrokářské fondy v Hamburku a Lübecku . Zotročení barbarskými korzáry bylo kompenzováno prodejem tisíců islámských vězňů na evropských trzích s otroky, jako je Malta nebo Marseille . [25]

Na palubě otrokářského parníku v oblasti Kongo, kolem roku 1900

Od konce 18. století bylo otroctví celosvětově postupně rušeno. Významné iniciativy pro britskou sféru vlivu přišly např. abolicionisty jako William Wilberforce ( vylíčený ve filmu Amazing Grace ), bývalý obchodník s otroky John Newton a osvobozený otrok Olaudah Equiano a získal veřejný prostor. Například pod tlakem Britů na Vídeňském kongresu bylo otroctví postaveno mimo zákon v článku 118 Kongresového zákona, zákony a britské námořnictvo zastavilo alespoň obchod s otroky v Atlantiku a v USA skončil obchod s otroky v roce 1865.Otroctví občanské války .

Postavení otroctví mimo zákon na Západě však posloužilo jako ospravedlnění pro kolonizaci Afriky v době vysokého imperialismu. Evropští kolonizátoři nyní mohli zaujmout postoj morální nadřazenosti vůči islámskému světu, kde bylo otroctví stále akceptováno, a ospravedlnit své koloniální působení v Africe humanitární potřebou bojovat proti otroctví, což odráží morální cíle abolicionistů a přehlasované zájmy abolicionistů. od imperialistů. [28]

V buddhistické Asii hrálo otroctví celkově menší roli než na Západě a v islámském světě. Již v 18. století byly Čína a Japonsko fakticky „civilizacemi bez otroků“. [29]

Se zákazem v Mauritánii od roku 1981 [30] již neexistuje právní základ pro obchod s otroky a otroctví v žádné zemi na světě. Formální zrušení otroctví však vedlo k účinné sociální rovnosti pro bývalé otroky pouze v nejvzácnějších případech. Tato kontinuita závislosti je zvláště dobře zdokumentována v případě otroctví ve Spojených státech . Otroctví podobné formy podmaňování lidí lze však znovu a znovu pozorovat i v kulturách, v nichž otroctví v užším smyslu nemá tradici; jako jsou nacistické nucené práce .

zpracování historie

Muži, ženy a děti pracují pod kontrolou jízdního dozorce na bavlníkové plantáži na jihu Spojených států kolem roku 1850

Ačkoli je nyní otroctví oficiálně zrušeno ve všech zemích světa, existují potíže s řešením tohoto problému. To ovlivňuje jak islámský svět, tak evropský způsob vyrovnávání se s vlastní minulostí.

U příležitosti 200. výročí Francouzské revoluce upozornil francouzský filozof Louis Sala-Molins , který na Sorbonně do roku 2001 učil , na skutečnost, že žádný z osvícenských myslitelů nemá zájem na zrušení otroctví ve francouzských koloniích. - ani Condorcet , Diderot , Montesquieu ani Rousseau . Pozoruhodnou výjimkou byl markýz de La Fayette . Sala-Molins považuje postoj k otázce otroků a k černochům za rozhodující slabé místo v osvícenském nároku na lidská práva, která jsou propagována jako univerzální. [31] Rok 1685 za Ludvíka XIV.Code Noir , vydaný pro kolonie, tam platil 163 let bez přerušení až do roku 1848. Poté upadl v zapomnění, dokud nebyl v roce 1987 znovu publikován Sala-Molins jako „nejzrůdnější právní text moderní doby“. [32]

Francouzský medievista Jacques Heers v roce 1996 prohlásil, že otroctví jako samozřejmý fakt vedle rolnického nevolnictví , navzdory některým studiím souvisejícím s oblastí Středomoří, které se mu věnují, se v současných zobrazeních středověku téměř nikdy neobjevuje, a to víceméně záměrně. [33]

Obrazoborecké činy proti sochám a památníkům vypukly v roce 2020 v důsledku protirasistických protestů ve Spojených státech a Evropě . Zobrazené historické osobnosti jsou často spojovány s nereflektovanou vzpomínkou na otroctví a kolonialismus. [34]

rozdělení

Společnosti založené na otroctví byly rozšířeny po celém světě až do 19. století. Mezitím, navzdory jeho zákazu, otroctví na některých místech přetrvává i v 21. století. To může být způsobeno tím, že otroci, pod nejrůznějšími jmény v různých kulturách, měli a stále mají zvláštní postavení v sociálním prostředí, protože společnosti jsou samy o sobě velmi složité struktury. Francouzský antropolog Malek Chebel ve své studii o otroctví v islámském světě došel k odhadu 21 až 22 milionů otroků, kteří byli v průběhu 1400 let otroky jako Slované, konkubíny, sluhové, otroci z Afriky nebo v středomořský obchod s otrokyzajatí křesťané ztratili svobodu. Chebel počítá i Filipínce, Indy a Pákistánce aktuálně pracující ve státech Perského zálivu, kteří tam ztrácejí svá lidská práva, ale výslovně nebere v úvahu například africké menšiny v Maghrebu, v Turecku, v Íránu nebo v Afghánistánu. [35]

Walk Free Foundation , kterou v roce 2010 založil australský podnikatel Andrew Forrest , se angažuje v boji proti moderním formám otroctví. Od roku 2013 nadace každoročně zveřejňuje Global Slavery Index s odhady rozsahu otroctví ve 162 zemích (2013) a 167 zemích (od roku 2014). Aktuální index z roku 2018 se odhaduje na celkem 40,3 milionů zotročených mužů, žen a dětí na celém světě. [36]

odůvodnění

Téměř ve všech dobách bylo držení otroků také ideologicky podloženo. Řekové rozdělili lidstvo na Řeky a barbary (z řečtiny βάρβαρος - původní výraz ve starověkém Řecku pro všechny, kdo nemluvili (nebo špatně) řecky) [37] a zdálo se jen dobré a spravedlivé dělat z barbarů otroky . Řekové navíc zotročovali obyvatele dobytých měst, i když to byli sami Řekové. Například podle Melianského dialogu Thukydida se obyvatelé Milosu v době peloponéské války brániliv 5. století před naším letopočtem do mocných Athén a poté byli Athéňané zotročeni. [38] [39] Xenofón zásadně formuluje zákon nejsilnějšího:

"Neboť je věčným zákonem na celém světě, že pokud je dobyto nepřátelské město, osoby a majetek obyvatel patří dobyvatelům."

Xenofón : Cyrupedia , VII 5,73

Na druhou stranu svobodní Řekové považovali existenci zotročených Řeků za ostudu a zotročování celých měst zůstalo velmi kontroverzní. Někteří vojenští vůdci odmítli tuto praxi, jako například Sparťané Agesilaus II [40] a Kallikratidas . [41] Občas byl také zakázán meziměstskými smlouvami. Například Milét a Knossos se zavázaly ve 3. století před naším letopočtem. navzájem, aby nezotročili občany druhého města. [42]

Ve starověkém Řecku Aristoteles definoval otroky jako vlastní. [43] Pomineme-li problematické látkovo-filosofické a přirozeno-právní zdůvodnění tohoto vlastnického vztahu, Aristoteles nadále charakterizuje otroky dvěma charakteristikami. Za prvé, takový majetek má kvalitu speciálního nástroje, který může nahradit mnoho jiných nástrojů. Podle aristotelské teleologie nemají nástroje žádný vlastní účel, ale musí se podřídit účelu určenému dokonalým celkem, jehož jsou pouze nedokonalou součástí. [44]Na rozdíl od jiných neživých nástrojů však tyto lidské nástroje mají určitou anticipační schopnost. Aristoteles píše, že otroci jsou schopni sami předvídat příkazy a ne pouze jednat podle příkazů od ostatních. Jako takové anticipační nástroje mají duši, ale nejsou schopny plného, ​​racionálního tréninku. Proto je lepší, aby otrok sloužil jako otrok nadřazeným lidem.

Cicero později mluví o Židech a Syřanech jako o „lidech, kteří se narodili jako otroci“, a naznačuje, že některé národy si vedou dobře, když jsou ve stavu naprosté politické podřízenosti. Především Aristotelovy názory byly později použity k ideologickému ospravedlnění otroctví.

Otroctví je v Bibli popsáno jako fakt starověké židovské společnosti. Na začátku Starého zákona je ospravedlnění trvalého otroctví nalezeno v Noemově prokletí na jeho syna Chama – praotce Kananejců (Genesis 9:18-27). Mojžíšův zákon rozlišoval mezi domácími a cizími otroky podle původu (Lv 25:44-46). Pouze ti poslední byli považováni za otroky v užším smyslu — tzn. H. Doživotně realizovatelný majetek – povolen. Je pravda, že Hebrejci, kteří se narodili svobodní, mohli také upadnout do otroctví kvůli zadlužení . Byli však osvobozeni od některých zaměstnání a museli být propuštěni v sedmém roce ( sabatický rok ) ( Ex 21.2  EU aDeu 15.12  EU ). Neexistovaly žádné zvláštní předpisy pro zacházení s otroky. Bylo výslovně zakázáno zabíjet otroky (Ex 21:20-21). Kromě toho měli být otroci propuštěni na svobodu, pokud byli těžce fyzicky týráni svým majitelem (Ex 21,26-27).

Na druhou stranu v evangeliích Nového zákona není žádná výslovná zmínka o otroctví jako praxi nadvlády. Jen v dopisech apoštola Pavla se to objevuje několikrát. Pavel v něm s ohledem na heterogenně složená společenství prvotní církve zdůrazňuje, že mezi křesťany není rozdíl mezi otroky a svobodnými lidmi ( Gal 3.28  EU ; Col 3.11  EU ; 1 Kor 12.13  EU ). To je zvláště zřejmé v Pavlově dopise Filemonovi, když ho žádá, aby přijal jeho útěku a nyní pokřtěného otroka Onesima jako milovaného bratra (Phm 15-17). Takto rané křesťanství poprvé ve starověku formulovalo hodnotu a důstojnost otroků. To, že křesťanství podle Pavlova chápání neobsahuje sociálně revoluční poselství, ukazuje první list Timoteovi ( 1 Tim 6,1-2  EU ). Pavel tvrdí, že svoboda, kterou dává Ježíš Kristus, nezávisí na vnějším občanském stavu ( 1 Kor 7,22  EU ). Ponechává otroctví nedotčené jako společensky zavedenou formu vlastnictví, ale otrokům a pánům připomíná jejich vzájemné povinnosti (Kol 3,22-4,1; Ef 6,1-9  EU). Otroctví je součástí Bohem stanoveného řádu, ve kterém mají lidé různé postavení a musí se s nimi smířit.

Ve středověku se přidal argument pro otroctví a obchod s otroky, že podporoval christianizaci pohanů. Papežskými bulami Dum diversas (1452) a Romanus Pontifex (1455) bylo křesťanům dovoleno zotročit Saracény , pohany a další nepřátele křesťanství a vzít si jejich majetek. [45] V případě dalmatského fante , jehož otroctví bylo časově omezeno, bylo zdůrazněno, že je zapotřebí několik let otrockého zaměstnání, aby měli dostatek času na studium.

Někteří středověcí papežové důrazně vystupovali proti otroctví. Jan VIII . prohlásil v bule Unum est v roce 873 , že to bylo podle Kristova učení neospravedlnitelné. Pius II . v dopise nazval obchod s otroky „magnum scelus “, velký zločin, a odsoudil zotročení v bule ze 7. října 1462. [46]

V roce 1510 byly Aristotelovy teorie poprvé aplikovány na americké Indiány skotským učencem Johnem Majorem. [47] Teprve v roce 1537 bula Sublimis Deus stanovila, že jiná, mimoevropská etnika, kupř. B. Indové jsou skuteční lidé se schopností porozumět katolické víře. Nyní bylo zakázáno je zbavit svobody a majetku. Protichůdné názory však panovaly ještě v 19. století. Například George Fitzhugh vydal v roce 1854 knihu, ve které napsal: „Někteří muži se narodí se sedlem na zádech a jiní mají boty a pobídnou k jízdě na něm. A je to pro ně dobré!" [48]

Otroctví a otroctví podobná závislost dnes

„Moderní otroctví je vnímáno jako vykořisťovatelská životní situace, ze které nemají oběti úniku kvůli výhrůžkám, násilí, nátlaku, zneužití moci nebo podvodu. V mnoha případech jsou postižení drženi na rybářských lodích v Asii, vykořisťováni jako domácí pracovníci nebo nuceni k prostituci v nevěstincích .“ [49]

V dubnu 2006 zveřejnila Terre des hommes čísla, podle kterých musí být více než 12 milionů lidí považováno za otroky. Tato čísla byla později potvrzena Organizací spojených národů . Zhruba polovinu z nich tvoří děti a mladí lidé. Jsou oběťmi obchodování s lidmi a nucené práce. [50] Podle toho nejvíce nuceně pracujících žije v Indii , Bangladéši a Pákistánu . Také v průmyslových zemíchzejména ženy žijí jako nucené prostitutky v podmínkách podobných otroctví. Dělníci jsou navíc zaměstnáni nelegálně bez práv ve stavebnictví, domácnostech a zemědělství. Ve střední Evropě jsou známy jednotlivé případy pracovních podmínek podobných otroctví. Například jemenský kulturní atašé v Berlíně, který požíval diplomatické imunity , držel roky neplaceného domácího pracovníka za podmínek podobných otroctví. [51]

Historie otroctví v islámu neskončila ani v nedávné době. Tak se hlásí otroctví v Islámském státě . [52]

Podle zprávy, kterou v polovině roku 2016 zveřejnila Walk Free Foundation , [53] nadace založená australským podnikatelem a miliardářem Andrewem Forrestem a jeho manželkou Nicolou [53] za účelem boje proti moderním formám otroctví, téměř 46 milionů [54] lidí po celém světě se říká, že žijí jako otroci nebo otroci jako pracovníci; dvě třetiny z nich v asijsko-pacifické oblasti. S více než 18 miliony obětí je Indie zemí s největším počtem obětí, následuje Čína s 3,4 miliony a Pákistán s 2,1 miliony.Severní Korea má s 4,37 % nejvyšší míru v poměru k vlastnímu obyvatelstvu a je to také jediná země na světě, která proti otroctví nic nedělá. [49] Dále, Rusko, Čína, Severní Korea, Nigérie, Irák, Indonésie, Kongo a Filipíny patřily mezi deset zemí, které podle hodnocení Walk Free Foundation za rok 2018 tvoří 60 % z celkového počtu otroků na světě. . [55]

Walk Free Foundation navrhla a vytvořila Global Slavery Index : Kromě shromažďování dat poskytuje také přehled o angažovanosti politiků po celém světě. [54]

situaci v jednotlivých zemích

Brazílie

Pracovní podmínky podobné otroctví jsou ve venkovských oblastech Brazílie stále rozšířené a tento jev daleko přesahuje ojedinělé případy. V médiích, mezi lidskoprávními aktivisty a v akademické obci proto již léta probíhá intenzivní debata, klíčové slovo je trabalho escravo , tzn. E. "Moderní otroctví". [56] Výsledky debaty jsou adaptací brazilského pracovního práva, který poprvé definuje a trestá otrocké pracovní podmínky. Definice „moderního otroctví“ nezahrnuje skutečné vlastnictví lidí, které bylo v Brazílii zrušeno od roku 1888, ale popisuje pracovní podmínky, jako je dluhové otroctví, zbavení svobody v práci, příliš dlouhé a vyčerpávající pracovní dny. Tyto podmínky sice odpovídají formě polosmluvní námezdní práce, ale ve skutečnosti se blíží otroctví. S touto moderní definicí může pracovní právo, je-li implementováno lokálně, zachytit moderní otroctví a potrestat ty, kteří profitují. [57]

Haiti

In Haiti leben laut einem Bericht der Kindernothilfe im Jahr 2009 etwa 300.000 Kinder beiderlei Geschlechts als Haussklaven, sogenannte Restavecs (von franz.: rester avec ‚bei jemandem bleiben‘) in Familien der Ober- und Mittelschicht vornehmlich der Hauptstadt Port-au-Prince. Sie stammen zumeist aus auf dem Land lebenden Familien, die ihre Kinder kaum noch ernähren können und sie daher in der Regel kostenlos besser gestellten Familien überlassen. Dort haben sie täglich bei freier Kost und Logis, aber ohne Möglichkeit der Schulausbildung und ohne Bezahlung alle anstehenden Arbeiten im Haushalt zu erledigen. Körperliche Züchtigung und sexueller Missbrauch ohne strafrechtliche Konsequenzen für die Täter sind an der Tagesordnung. Obwohl in die Verfassung von Haiti nach dem Ende der Sklaverei und der Erklärung der Unabhängigkeit im Jahre 1804 auch einmal ein Passus aufgenommen wurde, der Kindern grundsätzlich ein „Recht auf Liebe, Zuwendung und Verständnis“ zusichert und auch die „Freiheit der Arbeit“ regelt, werden in der täglichen Realität diese Vorsätze nicht umgesetzt.[58][59]

Dominikanische Republik

Nach Schätzung der Internationalen Organisation für Migration (OIM) werden jährlich etwa 2000 haitianische Kinder von Schleuserbanden illegal über die Grenze in die Dominikanische Republik geschafft und dort als Haussklaven und Arbeitskräfte in der Landwirtschaft verkauft.[60]

Mauretanien

Die Sklaverei in Mauretanien besteht trotz ihrer mehrmaligen offiziellen Abschaffung – zuletzt 2007 – weiter fort und betrifft die Nachfahren von vor Generationen versklavten und bis heute nicht freigelassenen Menschen, die ʿAbīd (Sing. Abd), die den „weißen Mauren“ (Bidhan) als Sklaven dienen. Ihre Zahl ist unbekannt, wird aber von Menschenrechtsgruppen auf die Größenordnung von Hunderttausenden geschätzt.

Sudan

Das Fortbestehen der Sklaverei im Sudan und Südsudan betraf vor allem die Ethnien der Dinka und Nuba und wurde durch Berichte ehemaliger Sklaven wie Mende Nazer und Francis Bok international bekannt. Wie viele Menschen dort versklavt wurden bzw. weiterhin in Sklaverei leben, ist nicht genau bekannt, Schätzungen reichen von einigen Zehntausend bis Hunderttausend.

Elfenbeinküste

Laut Anti-Slavery International sollen laut Greenpeace in Elfenbeinküste, von wo 40 % der weltweiten Kakaoernte stammen, rund 200.000 teils aus Nachbarländern stammende Kindersklaven als Erntehelfer eingesetzt werden. Es sind Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren, die zumeist aus Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo und Benin stammen und ohne Lohn nur gegen Kost und Logis arbeiten. Sie müssten dabei zu 90 % schwere Lasten tragen und zu zwei Dritteln ungeschützt Pestizide versprühen. Um das Jahr 2000 haben sich Schokoladenhersteller verpflichtet, an diesen Zuständen etwas zu ändern. Laut einer Studie des kirchennahen Südwind-Instituts ist danach aber kaum etwas passiert. Wie oft im internationalen Handel wird ein niedriger Einkaufspreis mit so gut wie allen Mitteln vorangetrieben. In den USA ist daher ein Gerichtsverfahren wegen Sklaverei und Verschleppung von Kindern aus Mali gegen Nestlé anhängig.[61]

Afghanistan

Besonders im Norden Afghanistans wird noch heute die jahrhundertealte, nach wie vor in weiten Kreisen gesellschaftlich akzeptierte Tradition der „Baccha Baazi“ (wörtlich „Knabenspiel“[62]) praktiziert: Bei dieser Form der Kinderprostitution, die von einem UN-Mitarbeiter als Kindersklaverei bezeichnet wird,[63] tanzt ein als Frau verkleideter Junge (Bacchá) zunächst vor Männern und muss anschließend diese zumeist auch sexuell befriedigen.[63] Die „Tanzjungen“ sind zwischen acht und etwa vierzehn Jahren alt,[64] werden oft armen Familien abgekauft, teilweise entführt oder sind Waisen von der Straße.[63] Sie werden zunächst zu Tänzern für Sexpartys gleichkommenden Unterhaltungsveranstaltungen ausgebildet, jedoch spätestens nach Einsetzen des Bartwuchses von ihren „Besitzern“ gegen jüngere Knaben ausgetauscht, günstigstenfalls mit einer älteren, nicht mehr jungfräulichen Frau verheiratet, gelegentlich auch zusätzlich mit kleinem Haus und Hof abgefunden,[65] meist aber einfach nur entschädigungslos verstoßen.[63] Nicht wenige „Baccha Baazis“ sind ermordet worden, nachdem sie zu ihrer „attraktiven“ Zeit versucht hatten, ihren „Herren“ zu entfliehen.[63]

Dies geschieht, obwohl nach (nicht unumstrittener) Auslegung einiger Exegeten der Koran in der vierten Sure die Bestrafung von gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen fordert:

„Und diejenigen, die es [Schändliches[66]] von euch [Männern] begehen, strafet beide. Und so sie bereuen und sich bessern, so lasset ab von ihnen. Siehe, Allah ist vergebend und barmherzig.“

Sure 4, Vers 16[67]

und obwohl nach aktuellem Gesetz in Afghanistan Geschlechtsverkehr mit Jungen beziehungsweise Jugendlichen unter 18 Jahren und mit Mädchen unter 16 Jahren verboten ist und auch ein Großteil der afghanischen Männer Homosexualität in alltäglich öffentlichen Gesprächen als widerwärtig und abstoßend ablehnen.[63]

Nepal

In Nepal ist die Leibeigenschaft seit 2000 gesetzlich verboten. Dennoch werden jedes Jahr tausende minderjährige Mädchen meist ab ihrem fünften, manche sogar ab dem vierten bis zum 15. Lebensjahr verkauft, um in Häusern reicher Grundbesitzer als sogenannte Kamalaris[68] völlig rechtlos und ohne jeden Schutz bis zu 16 Stunden täglich alle möglichen Arbeiten zu verrichten. 10 Prozent von ihnen würden von ihren Besitzern auch sexuell missbraucht.[69][70][71]

Anerkennung moderner Formen der Unfreiheit als Sklaverei

Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention verbietet Sklaverei. Viele Politiker und Menschenrechtsorganisationen, deren Engagement der Bekämpfung modernen Formen der Unfreiheit – besonders der Zwangsprostitution, der Zwangsarbeit, der Kinderarbeit[72][73] und der Rekrutierung von Kindern als Soldaten[74][75] – gilt, bemühen sich um eine Anerkennung dieser Phänomene als Sklaverei. Heutzutage soll es mehr Sklaven auf der Welt geben als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit.[76] In Paragraph 104 des österreichischen Strafgesetzbuches wird Sklavenhandel und die Versklavung anderer mit Freiheitsstrafe von zehn bis zwanzig Jahren bedroht;[77] in Deutschland drohen dem Täter 6 Monate bis 10 Jahre (Arbeitssklave: § 233, sexuelle Ausbeutung: § 232, Menschenraub: § 234 StGB) Freiheitsentzug.

Der Europarat verurteilt und kriminalisiert jegliche Art der Sklaverei nach Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Doch auch heute noch können Menschen in Situationen gelangen, die mit dem Zustand der Versklavung zu vergleichen sind. Ein Beispiel dafür ist der kriminelle Menschenhandel und das Festhalten von Frauen zur sexuellen Ausbeutung. Insbesondere seit dem Zusammenbrechen des Kommunismus in Osteuropa und der andauernden Instabilität im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien nimmt die erzwungene Prostitution von Frauen und Mädchen zu.[78]

Menschenrechtsorganisationen setzen sich dafür ein, dass die Zwangsprostitution rechtlich als Sklaverei und somit als Menschenrechtsverletzung behandelt wird. Hiervon sind auch die demokratischen Staaten Mitteleuropas betroffen, wo z. T. die bestehenden Rechtsvorschriften unzulänglich umgesetzt werden.

Abschaffung der Sklaverei in der Gegenwart

Siehe auch

Literatur

Geschichte

Deutsch

Englisch

 • Hilary Beckles, Verene Shepherd (Hrsg.): Caribbean slave society and economy. Ian Randle Publishers, Kingston/ James Currey Publishers, London 1991.
 • Robert C. Davis: Christian Slaves and Muslim Masters – White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800. Palgrave Macmillan, Houndmills (GB) 2003, ISBN 0-333-71966-2.
 • Seymour Drescher: Abolition – A History of Slavery and Antislavery. Cambridge University Press, New York 2009, ISBN 978-0-521-60085-9.
 • Frederick C. Knight: Working the Diaspora – The Impact of African Labor on the Anglo-American World 1650–1850. New York University Press, New York/ London 2010, ISBN 978-0-8147-4818-3.
 • Kenneth Morgan: A Short History of Transatlantic Slavery. Tauris, London/ New York 2016, ISBN 978-1-78076-386-6.
 • Orlando Patterson: Slavery and Social Death. A Comparative Study. Harvard University Press, Cambridge (MA)/ London 1982, ISBN 0-674-81083-X.
 • Johannes Postma: The Atlantic Slave Trade. University Press of Florida, Gainesville et al. 2005.
 • Joel Qirk: The Anti-Slavery Project. From the Slave Trade to Human Trafficking. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, ISBN 978-0-8122-4333-8.
 • Jonathan Schorsch: Jews and Blacks in the Early Modern World. Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-82021-9.
 • Eric Eustace Williams: Capitalism and Slavery. University of North Carolina Press, Chapel Hill 1944.
 • The Cambridge World History of Slavery. 4 Bände, Cambridge University Press, Cambridge/ New York 2011 ff. (Band 2 zum Mittelalter noch nicht erschienen).

Gegenwart

Deutsch

Englisch

Filme

 • Sklaven heute – Geschäft ohne Gnade, italienisch-französischer Dokumentarfilm (1964)
 • Daniel Cattier, Juan Gélas, Fanny Glissant (Regie): Menschenhandel – Eine kurze Geschichte der Sklaverei. Frankreich, Dokumentation, 2018. Originaltitel: Les routes de l'esclavage.[79]

Weblinks

Commons: Sklaverei – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Sklaverei – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikisource: Sklaverei – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Friedrich Kluge, Alfred Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. Hrsg. von Walther Mitzka. De Gruyter, Berlin / New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3, S. 711 f.
 2. Sklave. In: F. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 1891.
 3. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 7. Auflage, bearbeitet von Walther Mitzka. Walter de Gruyter, Berlin 1957, ISBN 978-3-11-154374-1, S. 712 (abgerufen über De Gruyter Online).
 4. Vgl. Malek Chebel: L’Esclavage en Terre d’Islam. Un tabou bien gardé. Fayard, Paris 2007, ISBN 978-2-213-63058-8, S. 35. – Für den französischen Mediävisten Jacques Heers ist diese Etymologie eindeutig.
 5. Alexandre Skirda, La traite des Slaves. L’esclavage des Blancs du VIIIe au XVIIIe siècle, Les Éditions de Paris: Paris 2010, S. 5.
 6. Jacques Heers: Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. Hachette, Paris 1996, ISBN 2-01-279335-5, S. 24–30.
 7. Vgl. Jacques Heers (1996), S. 7.
 8. O. Patterson: Slavery and Social Death. 1982, S. 35–101.
 9. Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie. Rowohlt, Reinbek 1983, ISBN 3-499-16157-5, S. 1109.
 10. Ira Berlin: Generations of Captivity: A History of African-American Slaves. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/ London 2003, ISBN 0-674-01061-2, S. 8 f.
 11. Die Genese von Sklavenhaltergesellschaften wird ausführlicher beschrieben in Richard S. Dunn: Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West Indies, 1624–1713. Chapel Hill 1972; sowie in Richard B. Sheridan: Sugar and Slavery: An Economic History of the British West Indies, 1623–1775. Baltimore 1973.
 12. Michael Zeuske: Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis heute. De Gruyter, New York/ Berlin 2019, ISBN 978-3-11-055884-5, S. 213.
 13. Richard Konetzke: Süd- und Mittelamerika I. Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch-portugiesische Kolonialherrschaft (= Fischer Weltgeschichte, Bd. 22). Fischer, Frankfurt am Main 1965, S. 173–204.
 14. Robert Delort: Le petit peuple des esclaves en Toscane, à la fin du Moyen Âge. In: Pierre Boglioni, Robert Delort, Claude Gauvard: Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités: Actes du Congrès international tenu à l’Université de Montréal 18–23 octobre 1999 (= Publications de la Sorbonne. / Histoire ancienne et médiévale, Band 71). Publications de la Sorbonne, Paris 2002, ISBN 978-2-85944-477-8, S. 379–394.
 15. Verdingt und verdrängt. Bis vor 40 Jahren wurden in der Schweiz Kinder als Arbeitssklaven missbraucht. In: Süddeutsche Zeitung. vom 19. Oktober 2009, S. 9.
 16. Traditional or Chattel Slavery Brandeis University
 17. Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken (hier auf den Seiten der Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft), siehe Artikel 7.
 18. Katy Waldman: Slave or Enslaved Person? It’s not just an academic debate for historians of American slavery.. In: Slate, 19. Mai 2015. Abgerufen am 20. Mai 2015. 
 19. Michael Zeuske: Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis heute. De Gruyter, New York/ Berlin 2019, ISBN 978-3-11-055884-5, S. 445 f.
 20. Abdul Sheriff: The Zanj Rebellion and the Transition from Plantation to Military Slavery. In: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. Band 38, Nr. 2, 1. August 2018, ISSN 1089-201X, S. 246–260, doi:10.1215/1089201x-6982029.
 21. Ernst Emmering: Regensburg und die europäische Geschichte. In: Konrad Maria Färber (Hrsg.): Regensburger Almanach. Band 2008. MZ Buchverlag, Regensburg 2008, ISBN 978-3-934863-44-6, S. 26–27.
 22. Matthias Hardt: Slawen. in: Michael Borgolte (Hrsg.): Migrationen im Mittelalter. Ein Handbuch. Akademie, Berlin 2014, ISBN 978-3-05-006474-1, S. 171–181, hier S. 179.
 23. Vgl. hierzu das französische Buch von Jacques Heers: Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. (Sklaven und Hausbedienstete im Mittelalter in der Welt des Mittelmeeres.) Paris 1996.
 24. Egon Flaig: Weltgeschichte der Sklaverei. München 2009, S. 158 f.
 25. a b Mario Klarer: Introduction. In: derselbe (Hrsg.): Piracy and Captivity in the Mediterranean 1550–1810 (= Routledge research in Early Modern History.). Routledge, London/ New York 20189, ISBN 978-1-138-64027-6, S. 1–22.
 26. Gerald MacLean: Slavery and Sensibility: A Historical Dilemma. In: Brycchan Carey, Peter J. Kitson (Hrsg.): Slavery and the Cultures of Abolition: Essays Marking the Bicentennial of the British Abolition Act of 1807 (= Essays in art and culture.). D. S. Brewer, Cambridge 2007, ISBN 978-1-84384-120-3, S. 173–194.
 27. Robert C. Davis: Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500–1800. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003, Houndmills GB 2003,.
 28. Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sonderausgabe, 2. Auflage. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61481-1, S. 1191.
 29. Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Sonderausgabe, 2. Auflage. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61481-1, S. 1190.
 30. Mauritanian MPs pass slavery law. In: BBC News, 9. August 2007. Abgerufen im 17. Januar 2011. 
 31. Louis Sala-Molins, Les misères des Lumières. Sous la Raison l’outrage, Homnisphères: Paris 2008 (Wiederauflage der Erstausgabe von 1992), ISBN 2-915129-32-0, S. 22.
 32. Louis Sala-Molins: Le Code Noir ou le calvaire de Canaan. Quadrige/PUF, Paris 1987. (Neuauflage: 2007, ISBN 978-2-13-055802-6).
 33. Jacques Heers (1996), S. 7 f.
 34. Deutsche Welle: Columbus statue beheaded in Boston, another toppled in Richmond. 10. Juni 2020, abgerufen am 15. Juni 2020 (englisch).
 35. Malek Chebel (2007), S. 91.
 36. 2018 Global Slavery Index: Findings (englisch), abgerufen am 30. Mai 2021
 37. Griechisches Wörterbuch-online. Eingabe: βάρβαρος Auf: gottwein.de
 38. Thukydides; Der Peloponnesische Krieg.Melierdialog. / Übersetzung: Thukydides [v400], Georg Peter Landmann (Hrsg.): Der Peloponnesische Krieg (= Bibliothek der alten Welt; Historiae). Artemis & Winkler, Düsseldorf/ Zürich 2002, ISBN 3-7608-4103-1.
 39. Wolfgang Will: Der Untergang von Melos. (Machtpolitik im Urteil des Thukydides und einiger Zeitgenossen). Habelt, Bonn 2006, ISBN 3-7749-3441-X.
 40. Plutarch: Leben des Agesilaos 7, 6.
 41. Xenophon, Helleniká (1, 6, 14).
 42. Yvon Garlan: Les Esclaves en Grèce ancienne. La Découverte, Paris 1982, S. 57.
 43. Aristoteles, Politik I. 6.
 44. Aristoteles: Politik. 1254a, 20ff.
 45. Ronald Daus: Die Erfindung des Kolonialismus. Hammer, Wuppertal 1983, ISBN 3-87294-202-6.
 46. Josef Spindelböck: Die sittliche Beurteilung der Sklaverei. Ein Lehrstück zur Problematik der Erkenntnis allgemeingültiger sittlicher Normen. In: Die neue Ordnung. Band 68, 2014, S. 175 f. (online).
 47. Lewis Hanke: Aristotle and the American Indians, A study in Race Prejudice in the Modern World. 1959, S. 14.
 48. Sociology of the South, or the Failure of Free Society. Richmond 1854, S. 179.
 49. a b Badische-zeitung.de, Ausland, 1. Juni 2016, AFP: 45 Millionen Menschen sollen als Sklaven leben (19. Juni 2016)
 50. Tod eines Sklaven. In: Die Zeit, 21. Februar 2008.
 51. taz.de, 30. März 2008: Botschaft entschädigt Sklavin
 52. Siehe zum Beispiel IS erließ Fatwa für Umgang mit versklavten Frauen ORF News, 29. Dezember 2015.
 53. a b walkfreefoundation.org
 54. a b globalslaveryindex.org
 55. Global Slavery Index: In Russland gibt es 800 Tausend Betroffene der modernen Sklaverei, Nowaja Gaseta, 22. Juli 2018.
 56. Vgl. Julia Harnoncourt: Trabalho escravo? Ein historischer Vergleich auf globaler Ebene, in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Heft III/2015.
 57. Zur juristischen Debatte um „Moderne Sklaverei“ in Brasilien vgl. Giselle Sakamoto Souza Vianna: Zwang und formale Freiheit in der Modernen Sklaverein in Brasilien: Konzepte in der Diskussion, in: Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für historische Studien, Heft I/2016.
 58. Gaby Herzog: Die Sklavenkinder von Port-au-Prince. In: Berliner Zeitung. 25. August 2009, S. 8, abgerufen am 26. August 2009.
 59. Jürgen Schübelin: Rechtlos, abhängig, ausgeliefert: Kindersklaven in Haiti. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Kindernothilfe – Themen – Kinderarbeit – Reportage: Kindersklaven in Haiti. Ehemals im Original; abgerufen am 26. August 2009.@1@2Vorlage:Toter Link/www.kindernothilfe.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)
 60. OIM – Assistance for Children Victims of Human Trafficking in Haiti
 61. So süß und doch so bitter. In: Die Zeit. 17. Dezember 2009 Nr. 52.
 62. Visit of the Special Representative for Children & Armed Conflict to Afghanistan. (PDF) UNO, Februar 2010, S. 9, archiviert vom Original am 29. August 2010; abgerufen am 29. August 2010 (englisch).
 63. a b c d e f Florian Flade: Baccha Baazi – Afghanistans Kinderprostituierte: Unter den Augen der westlichen Truppen wird in Afghanistan eine totgeschwiegene Form des Kindesmissbrauchs praktiziert. In: Die Welt. 27. August 2010, abgerufen am 29. August 2010.
 64. berliner-zeitung.de, 1. April 2010, Antonia Rados: Sex-Sklaven in Afghanistan
 65. Missbraucht und ermordet – Kinderschänder in Afghanistan. Film von Jamie Doran, (Originaltitel: Dancing Boys of Afghanistan, 2010), deutsche Erstausstrahlung: Phönix 11. August 2011, 23.00 Uhr.
 66. Unbelegte Übersetzung aus dem Internet. – Hat jemand hierfür den Originalwortlaut aus der Übersetzung (Khoury), die diesem Suren-Zitat zugrundeliegt?!
 67. Adel Theodor Khoury: Der Koran. Arabisch-Deutsch. Gütersloh 2004, S. 154.
 68. UN urges end to Nepalese practice of using young girls as domestic workers. UN News Centre
 69. Menschenhandel: Der Aufstand nepalesischer Kindersklaven. In: Der Spiegel. Nr. 10, 5. März 2011, S. 54–58.
 70. Urmila Chaudhary, Nathalie Schwaiger: Sklavenkind: Verkauft, verschleppt, vergessen – Mein Kampf für Nepals Töchter. Droemer Knaur, München 2011, ISBN 978-3-426-65497-2.
 71. Dialika Krahe: Der Sklavenaufstand. Auf: spiegel.de Der Spiegel vom 5. März 2011; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 72. Bildung ist die wirksamste Waffe gegen Ausbeutung. In: greenpeace magazin 6.00 (Memento vom 20. Juni 2012 im Internet Archive)
 73. Child labour. Auf: antislavery.org (Memento vom 1. März 2009 im Internet Archive)
 74. Roland Kirbach: Moderne Sklaverei: Interview mit Andreas Rister von terre des hommes. Auf: zeit.de Die Zeit vom 28. August 2003; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 75. Melanie Gow (Anti-Slavery Society): Child Soldiers. Auf: anti-slaverysociety.addr.com von 2002; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 76. Immorfo: E. Benjamin Skinner: A World Enslaved (Memento vom 8. Februar 2016 im Internet Archive). Auf: wordsinresistance.wordpress.com vom 27. Dezember 2008 (Foreign Policy. von März/ April 2008); zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 77. Strafgesetzbuch Rechtsinformationssystem der Republik Österreich Auf: ris.bka.gv.at; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 78. Boris Kanzleiter: Europäische Union bringt „Drehscheibe des Menschenhandels“ in Schwung. Auf: heise.de (heise online) vom 1. August 2002; zuletzt abgerufen am 11. Februar 2016.
 79. ( online na arte -tv)